පිංකම් වන්දනා වලින් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාද නැද්ද ?
ත්‍රිපිටකයෙන්ම දැනගන්න..පිංකම් වන්දනා වලින් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවාද නැද්ද ?
ත්‍රිපිටකයෙන්ම දැනගන්න.

Watch on youtube
Watch on facebook