සාසනික පිංකම්, වන්දනා තුලින් සත්ත්වයාට ප්‍රථිඵල ලැබෙනවද නැද්ද? යන්න පිළිබඳව සම්බුදු මුවින් හා මහරහතන් වහන්සේලාගේ මුවින් දේශනා කර වදාළ ත්‍රිපිටකයට අයත් දේශනා ඔබ සැමගේ දැනුවත් වීම උදෙසා