අධිෂ්ඨාන බල පූඡාව සඳහා මුදල් ආධාර කීරීමට

ගිණුමේ නම: නිසලවිල පදනම
ගිණුම් අංකය: 1092 6100 3066
බැංකු ශාඛාව: සම්පත් බැංකුව ( මහරගම සුපිරි ශාඛාව )
SWIFT CODE: BSAMLKLX

ගිණුමට බැරකර කරුණාකර දුරකතනයෙන් 071 4426 683 ට දැනුම් දෙන්න
ශ්‍රමයෙන් දායකත්වය දැක්වීමට කැමති ඔබ පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතන්න


සංජය මහතා : 071 4426 683
කමල් මහතා : 077 6400 934
කපිල මහතා - 071 4196 271

වෙබ් අඩවිය : www.nisalavilafoundation.com
සම්බන්ධ කර ගැනීමට මෙතනින් ක්ලික් කරන්න